Hallinnointi

Altia Oyj:n (jatkossa ”Altia” tai ”yhtiö”) eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, yhtiökokouksen hyväksymän Altian yhtiöjärjestyksen ja Altian hallituksen hyväksymien Altian hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Altia on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa yhtiön omistajaohjauksesta ja valvonnasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaisesti Altia noudattaa hallinnointikoodia 2015 tietyin poikkeuksin. Altian hallitus on päättänyt seuraavista poikkeamista hallinnointikoodista:

Altia poikkeaa Suosituksesta 1 (Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset) siten, että yhtiökokouskutsuun sisällytetään lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset ehdotukset.

Altia poikkeaa Suosituksesta 2 (Osakkeenomistajan aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi) siten, että yhtiö ei ilmoita internetsivuillaan päivämäärää, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimaansa asiaa.

Altia poikkeaa suosituksesta 3 (Läsnäolo yhtiökokouksessa) siten, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja osallistuvat yhtiökokoukseen osakkeenomistajan kutsusta.

Altia poikkeaa Suosituksesta 4 (Yhtiökokousasiakirjojen arkisto) siten, että yhtiökokousasiakirjat toimitetaan ainoalle osakkeenomistajalle.

Poikkeukset hallinnointikoodin noudattamisesta perustuvat siihen, että yhtiöllä on yksi osakkeenomistaja. Altia noudattaa myös Valtion omistajapolitiikkaa koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen 13.5.2016 sisältyvää talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa valtio-omisteisten yritysten johdon palkitsemisesta.

Yhtiö ilmoittaa, edellä todetuin poikkeuksin, hallinnointikoodin edellyttämät tiedot myös yhtiön internetsivuilla www.altiagroup.com. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 on saatavissa osoitteesta www.cgfinland.fi.

Hallintorakenne

Yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön johtaminen ja hallinto perustuvat lisäksi yhtiökokouksen ja yhtiön tekemiin päätöksiin.